Vzdělávací velkochov

Satira o českém vzdělávacím systému

Domnívám se, že učení je psychický proces, který je pro mozek a tělo člověka stejně přirozený jako jiné fyziologické funkce těla. Dítě se učí od narození. Tento proces se děje bez nutnosti zvnějšku tento proces řídit a vstupovat do něj. Od útlého věku je však učení podporováno jiným procesem, který se nazývá vzdělávání. Vždy mě fascinovalo, jak jsme dokázali přirozený proces učení zkrotit a deformovat prostřednictvím vzdělávání. Rozhodla jsem se proto napsat tento satirický text, který přirovnává proces učení k požívání potravy a proces vzdělávání k vykrmování. Text má čtenáře zejména pobavit a téma vzdělávání je proto náležitě zjednodušeno, zkresleno a zesměšněno. Mým cílem nebylo zesměšnit žáky, pedagogy nebo zaměstnance státních institucí, které vzdělávání zaštiťují. Chtěla jsem pouze poukázat na některé komické paradoxy, kterými je české školství protkáno. Místy je však metafora jídlaaž strašidelná a připomíná prostředí průmyslové živočišné výroby.  

Začněme definicí.... 

Požívání potravy neboli jedení (učení) je u živočichů přirozený proces získávání, zpracování a zužitkování živin (informací, dovedností, postojů a jiných).

Řízený proces, který napomáhá a podporuje jedení, se nazývá vykrmovaní (vzdělávání). Na procesu vykrmování se podílí zákonní zástupci dětí, výkrmny (školy), vykrmovači (pedagogové), volnočasová zařízení pro mládež a další způsobilé osoby a subjekty státního i soukromého charakteru. Projevem funkčního vykrmování je schopnost dítěte úspěšně jíst a kakat hovínka v praktickém životě.

Povinnost vykrmování a český vykrmovací systém

Základní vykrmování je v České republice povinné pro děti a mládež ve věku 6 -15 let a uskutečňuje se ve výkrmnách, které jsou akreditovány ministerstvem vykrmování mládeže. Zákonní zástupci dítěte mají povinnost nechat své dítě vykrmovat. Státní vykrmování probíhá většinou ve třídách o zhruba dvaceti až třiceti žácích podobného věku za přítomnosti vykrmovacího dozoru. Na základní vykrmování navazuje vykrmování střední zakončené státní zkouškou z kakání. Celostátní kakání je koordinováno ve společném termínu a jeho metodika je taktéž tvořena centrálně, správnost a parametry hovínek jednotlivých studentů jsou centrálně kontrolovány dle jednotných státních kritérií.

Rámcový vykrmovací program

Vykrmování v jednotlivých výkrmnách je v souladu se státním rámcovým vykrmovacím programem. Rámcový vykrmovací program definuje konkrétní cíle, formy, délku vykrmování a povinnou potravu, kterou je třeba dětem a mládeži předložit a v ideálním případě je touto potravou i skutečně nakrmit, aby jí pak mohly v životě úspěšně kakat. Kvalitu vykrmování dětí a mládeže je možné kontrolovat  na základě existence státem definovaných očekávaných hovínek, jež jsou v tomto rámcovém programu blíže specifikovány a výkrmny mají závaznou povinnost zajistit, aby žáci kakali podobná hovínka ideálně ve stejném věku. Cílem vykrmování je však hlavně osvojení klíčových kompetencí, nikoliv pouze kakání hovínek jako takových. Součástí povinného vykrmování je samosebou i osvojení kompetence k jedení a schopnost reflexe a hodnocení vlastního procesu jedení a kakání. Jedním z cílů povinného vykrmování je motivovat děti a mládež k celoživotnímu jedení a kakání, samostatnému jedení a kakání a ochotě nechat se celý život vykrmovat.

Vykrmovači a jejich role v procesu vykrmování

Ve výkrmnách zajišťují proces krmení vykrmovači. Vykrmovači pomáhají procesu vykrmování, motivují žáky k jedení a vytváří prostředí vhodné k vykrmování a jedení. Vykrmovači předžvýkají potravu, která se poté dětem a mládeži lépe polyká, lépe se vstřebává a také se lépe a rychleji vylučuje. Vykrmovači též pečují o socilání klima ve výkrmně a mají být dětem a mládeži vzorem. Vykrmovači řídí proces společného nebo individuálního kakání žáků a monitorují a vyhodnocují vyprodukovaná hovínka jednotlivých žáků. Dnešním trendem je sbírat hovínka žáků a vytvářet z nich tak zvaná portfolia pokroku, která mapují žákův pokrok v jedení a následném kakání.

Hodnocení jakonedílná součást procesu vykrmování

Součástí procesu vykrmování a kakání je i hodnocení. Hodnocení se vztahuje zejména k procesu kakání. Je sledováno, v jaké kvalitě se dítě najedlo a co poté vykaká. To, co vykaká, je porovnáváno s očekávanými státem definovanými hovínky, s hovínky ostatních žáků nebo se sleduje pokrok v procesu kakání a kvalitě hovínek individuálně u konkrétního žáka (formativní hodnocení). Soudobý trend spočívá v udílení popisné zpětné vazby o kvalitě hovínka, která dokáže komplexněji vystihnout jeho podstatu a jedinečnost. Tento trend je často ještě umocněn sebehodnocením, kdy si dítě své hovínko a svůj pokrok v kakání ohodnotí samo.

Inkluze

V případě, že žák jí nebo kaká odlišně, pomaleji nebo rychleji, je mu v České republice k dispozici široká škála podpůrných opatření v rámci inkluze. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vykrmování. Inkluze taktéž umožňuje začlenění dětí se speciálními vykrmovacími potřebami do procesu vykrmování.

Vzhledem k tomu, že model inkluzivního vykrmování není v České republice ještě zcela ucelen, existují stále tak zvané speciální výkrmny pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Vykrmování je přizpůsobeno těmto žákům, kteří mají sníženou úroveň trávicích schopností a vylučování.  Speciální školy rozvíjí u těchto žáků schopnost trávení, usnadňují žákům kakání a umožňují jim vstup do dalšího vykrmování a praktického života.

Domácí vykrmování

Český vykrmovací systém patří spíše k těm liberálním v Evropě. V České republice je legální domácí vykrmování. Ředitel výkrmny může dítěti na základě žádosti zákonného zástupce povolit domácí vykrmování. Dítě se poté vykrmuje individuálně doma a dojde se jednou za pololetí vykakat do výkrmny, k tomuto kakání je nutno donést i doklady o průběžném jedení a kakání během celého pololetí. Nejčastěji toto rodiny zajišťují sběrem a shromažďováním hovínek dítěte po dobu jednoho pololetí.

Česká vykrmovací inspekce

Nad celkovým procesem vykrmování a kakání dětí a mládeže v České republice bdí česká vykrmovací inspekce. Jedná se o správní úřad, který vykonává inspekční a evaluační činnost. Vykonává-li česká vykrmovací inspekce evaluaci, zjišťuje a hodnotí podmínky a průběh vykrmování a hodnotí způsobilost škol produkovat navzájem podobná hovínka žáků. Výstupem této evaluace je inspekční zpráva. Kontrolní činnost české vykrmovací inspekce spočívá v kontrole dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vykrmování.